Vaga 8 de març

El Sindicat d’Estudiants  ha convocat una vaga d’estudiants per al dijous 8 de març, amb el lema “Contra la violència masclista”, el seguiment de la qual els alumnes de l’Institut Llavaneres, en base a l’article 7.3 de la Normativa de Funcionament de Centre,  han votat per grups.

Segons la Normativa de Funcionament de Centre, els alumnes de 1r i de 2n d’ESO no tenen dret a fer vaga. Quant a la resta d’alumnes, cal que com a mínim 2/3 del cens de l’alumnat amb dret a vaga es manifestin a favor de la convocatòria de vaga per tal que, si els pares també ho autoritzen, el Centre pugui considerar que la no assistència és motivada per la vaga.

Així, els resultats de les votacions en actes lliurades a Direcció han estat:

Vots a favor: 269 Vots en contra: 7 Abstencions/ blanc: 100
Cens d’alumnes amb dret a fer vaga (1) : 376 Mínim necessari d’alumnes a favor (2/3): 251

Com que s’ha superat el nombre mínim d’alumnes (2/3 complets del cens d’alumnat que pot fer vaga), sí que procedeix considerar les absències de l’alumnat el  dimecres 8 de març com a vaga, en cas que els tutors legals permetin l’alumnat de no assistir a classe. El professorat passarà llista i s’anotaran les absències en l’aplicatiu IEducació.

Volem recordar-vos, també, que amb algunes excepcions, els alumnes de l’institut són menors d’edat, i els pares i mares són responsables dels actes en què puguin incórrer els alumnes.

Pel que fa al professorat, i sota la convocatòria de les centrals sindicals, de moment només dues persones han manifestat la seva intenció de secundar la vaga, tot i que no hi ha l’obligació d’informar prèviament de si faran seguiment de la mateixa.

Això implica que, en principi, l’alumnat assistent a l’institut serà atès amb normalitat.