ESO: Els estudis

image_pdfimage_print

En tots els centres, la ràtio d’alumnes per grup a ESO és de 35. Hi ha un marge en què es pot augmentar la ràtio: 10% (fins a 38 alumnes).

El tractament de la diversitat: adequar les classes al potencial dels alumnes

Segons estableix la normativa, els grups es desdoblen en les següents assignatures:

Assignatura

Grup sencer

Grup desdoblat (si hi ha més de 20 alumnes)

Hores setmanals dels alumnes

Anglès

2 hores

1 hora

3

Ciències de la naturalesa

2 hores

1 hora

3

Tecnologia

1 hora

1 hora

2

Disposem d’una dotació de professorat específic per a atenció a la diversitat, que dediquem a treballar amb menys alumnes i a reforçar competències bàsiques essencials.

Mesures pròpies de l’Institut Llavaneres:

A) A 1r i 2n d’ESO procurem flexibilitzar els grups originàriament assignats pel Departament d’Ensenyament en tutories que no superin els 25 alumnes:

3 grups oficials a 30-33 alumnes per grup è 4 tutories a 25 alumnes

B) Un cop feta la flexibilització a 1r i 2n d’ESO, i si encara disposem d’hores, 3 professors es reparteixen 2 grups en matèries instrumentals. Això permet el treball amb grups més reduïts (de 2 nominals a 3 reals).

L’aplicació dels models sempre està sotmesa a la disponibilitat de professorat i d’aules.


Assignacions horàries de les diferents matèries

1r – 3r ESO. Mitjana setmanal

Matèries

1r

2n

3r

Llengua
catalana i literatura

3

3

3

Llengua castellana i literatura

3

3

3

Llengua estrangera

3

3

(4h curs 2016-17)

3

Matemàtiques

3

4

4

Ciències de la naturalesa

3

3

4

(2 GeoBio + 2 FiQ)

Ciències socials, geografia i història

3

3

3

Educació física

2

2

2

Música

2

0

0

Educació visual i plàstica

2

3

(0h curs 2016-17)

2

Tecnologia

2

2

2

Religió / Ètica

1

1

1

Tutoria

1

1

1

Matèries optatives

2

2

2

Treball de Síntesi

0

0

0

Total setmanal

30

30

30

Tipus de matèries:

  • Matèries Comunes: aquelles que fa tothom.
  • Matèries Optatives: matèries que es poden triar, en funció de les preferències de l’alumnat però també de les seves necessitats. Totes les matèries optatives al llarg d’un curs i el Treball de Síntesi puntuen per al pas de curs com una sola matèria.
  • Treball de Síntesi: treball que els alumnes realitzen en grups en el mes de juny, entre els exàmens del 3r trimestre i les recuperacions internes extraordinàries. Engloba aspectes de totes les matèries.

Organització de les matèries optatives (de 1r a 3r):

  • Cada quadrimestre es fa una optativa diferent.
  • Triar Francès com a segona llengua estrangera a 2n d’ESO implica el compromís
    de continuar cursant la matèria a 3r d’ESO. La segona llengua estrangera, doncs, és anual i no trimestral.
  • La tria d’optatives es fa en començar el curs i és per a tot el curs. En la reunió d’inici de curs es lliura el resum i full de tria als pares; els alumnes han de tornar-ho el dia de la rebuda.

4t ESO. Mitjana setmanal

Matèries


Llengua catalana i literatura

3

Llengua castellana i literatura

3

Llengua estrangera

3

Matemàtiques

4

Ciències socials, geografia i història

3

Educació eticocívica

1

Educació física

2

Projecte de recerca[1]

0

Religió / Alternativa

1

Tutoria

1

Matèries optatives específiques

9
(3 x 3h)

Total setmanal

30

L’alumnat ha de cursar tres matèries optatives específiques a raó de tres hores setmanals d’entre les següents:

Biologia i geologia.

Física i química.

Educació visual i plàstica.

Música.

Tecnologia.

Informàtica.

Llatí.

Segona llengua estrangera.


[1] Com el Treball de Síntesi, es cursa en horari intensiu d’una setmana al final del curs, però s’avalua individualment.