Concurs de mèrits de selecció de direccions

Per Resolució EDU/3176/2019, de 25 de novembre, es va convocar concurs de mèrits per a la selecció de directors en diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació.

El procediment es va iniciar el 9 de desembre de 2019 i va quedar interromput un cop declarat l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària i suspesos els termes i els terminis dels procediments administratius per Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

La Resolució EDU/1003/2020, d’11 de maig, que modifica la Resolució EDU/3176/2019, a la base 10 regula la publicitat dels actes que haguessin quedat interromputs per la suspensió de terminis establert al Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Amb el propòsit de reprendre el procediment iniciat en diversos centres públics d’aquesta àrea territorial, es fan públiques les actes de puntuació de les fases en què es troba la Comissió de selecció a cada centre participant i s’obren els terminis corresponents a la fase en què es trobin d’acord amb les bases de la convocatòria.

MVO-08046852-fase2-provisional