Matemàtiques

Criteris d’avaluació i qualificació.

Prova GESO

PROVA PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE
GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
CONTINGUTS
1. Els nombres reals:
– Classificació de nombres reals
– Potències i radicals
– Propietats dels radicals
2. Polinomis:
– Valor numèric d’un polinomi
– Operacions amb polinomis
– Arrels i factorització de polinomis
3. Equacions, inequacions i sistemes:
– Equacions de segons grau
– Equacions biquadrades
– Inequacions de primer i segon grau
– Sistemes d’equacions lineals
– Sistemes d’equacions no lineals
– Problemes
4. Funcions:
– Funcions lineals
– Rectes: equació i característiques
– Funcions quadràtiques
– Paràboles: equació i característiques
5. Semblança:
– Teorema de Tales
– Semblança de triangles
– Problemes
6. Trigonometria
– Raons trigonomètriques d’un angle agut
– Relacions trigonomètriques fonamentals
– Resolució de triangles rectangles
– Resolució de triangles qualssevol
– Problemes
ESTRUCTURA DE LA PROVA
Serà una prova escrita on hi haurà exercicis i problemes.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
Cada exercici tindrà especificada la seva puntuació. La prova tindrà un valor de 10 punts i per superar-la caldrà obtenir-ne un mínim de 5.