Tutories – Acollida

Les tutories

Funcions del tutor:

 • Presentació als pares en la reunió prèvia a l’inici de curs.
 • Acollida als alumnes el primer dia.
 • Enllaç família – alumne – institut.
 • Seguiment acadèmic de l’alumne a mitjan trimestre (Seguiment) i a final de trimestre (Avaluació).
 • Entrevista amb els pares al llarg del primer trimestre.
 • Altres entrevistes amb l’alumne i amb els pares si cal.
 • Seguiment de les incidències dels alumnes (absències sense justificar, retards,…).

Funcions de l’agenda:

 • Organitzar les feines de classe
 • Comunicar possibles incidències.
 • Demanar entrevistes.
 • Autoritzar sortides del centre en horari escolar (visites mèdiques, etc.)

Altres mitjans de comunicació amb les famílies:

 • Telèfon
 • Correu electrònic (es demana adreça dels pares amb el full de matriculació)
 • Resums d’incidències del programa de control

El primer dia

Convoquem els alumnes gradualment. Els tutors els reben ireparteixen el material (carpeta classificadora, agenda, memòria USB). Donen l’horari als alumnes, perquè el copiïn a l’agenda, els lliuren una extracte de la Normativa General de Funcionament de Centre (amb les normes bàsiques de convivència) i, se’ls hi fa entrega del boc’n’roll, després de la presentació, fan un recorregut als alumnes de primer d’ESO pels espais de l’Institut on hauran d’anar: aula de música, tallers, laboratoris, informàtica…

Els tutors recullen els fulls de petició de matèries optatives (enguany es farà al juny). Tots els fulls passaran a Coordinació Pedagògica per organitzar les llistes d’optatives. Les matèries optatives acostumen a començar el primer dia de la tercera setmana de classe.

Un cop acabades les explicacions, al voltant de les 12:00-12:30, els alumnes marxen a casa.

El segon dia

Classe normal a les 8 del matí.

 


Grups de treball a l’Institut Llavaneres

L’Equip docent

És el Conjunt de professors que entren en un grup-classe (Equip Docent de grup) o en un nivell (Equip Docent de nivell).

Reunions d’equip docent:

 • de grup (comentari individualitzat dels alumnes).
 • de nivell (organització del curs).

Funcions:

 • Coordinació d’activitats.
 • Coordinació entre matèries.
 • Seguiments i avaluacions.

Professorat d’Orientació

 • Treballa en grups reduïts amb alumnes de necessitats especials.
 • Assessora els equips docents en relació als alumnes que ho necessiten.
 • Realitza tasques d’orientació cap al món professional.

Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP):

 • Presència qinzenal a l’institut.
 • Realitza les valoracions dels alumnes per a determinar si són de Necessitats Educatives Específiques.
 • S’entrevista amb alumnes i pares, si cal, per a fer seguiments específics.