Proves GESO

image_pdfimage_print

Convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria (GESO) per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada
(Resolució EDU/3445/2009, de 2 de desembre, DOGC Núm. 5523 de 10 desembre 2009)
Convocatòria febrer 2018
REQUISITS
1. Haver finalitzat l’ESO a l’Institut Llavaneres l’any 2016 o 2017.
2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2018. També hi pot concórrer
l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2018 sempre que compleixi i documenti alguna
de les condicions següents:
 Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
 Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
 Ser esportista d’alt rendiment.
3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de 5
matèries suspeses.
4. Queda exclòs de les proves l’alumnat inscrit per repetir 4t d’ESO en el present curs
2017-2018.
PERÍODE i LLOC D’INSCRIPCIÓ
De l’1 al 15 de febrer de 2018, ambdós inclosos, a la secretaria de l’Institut Llavaneres,
matins de 09:00 a 14:00 h (de dilluns a divendres), i tardes de 15:30 17:30 h (dilluns i
dimecres).
DOCUMENTACIÓ
 Sol·licitud d’inscripció (model oficial).
 Documentació específica (només alumnat que durant l’any 2018 compleix 17 anys).
PROVES I CONTINGUTS
 Les proves es realitzaran durant el mes de març de 2018 a l’Institut Llavaneres.
 Els continguts i els criteris d’avaluació estan especificats en el web de l’Institut
Llavaneres.

A continuació teniu els temaris de les proves de cada matèria.

20180123_PROVES_GESO_ESO3_biologia_geologia 20180123_PROVES_GESO_ESO4_català 20180123_PROVES_GESO_ESO4_educació_física 20180123_PROVES_GESO_ESO4_socials 20180123_PROVES_GESO_ESO4_matemàtiquess 20180123_PROVES_GESO_ESO4_física_química 20180123_PROVES_GESO_ESO4_castellà

ANGLES-continguts i criteris de GESO