ViP – Criteris d’avaluació

image_pdfimage_print
Departament:

Assignatura:  VISUAL I PLÀSTICA

Nivell:

Curs: 1r,  , 3r i  4t ESO

Nombre d’exàmens per trimestre   Mínim una prova pràctica dels temes treballats.
Composició de la nota del trimestre 1r ESO

Treballs i exercicis de classe i exposició             70%

Actitud, procés de treball, assistència i puntualitat           30%

2n ESO

Treballs i prova pràctica                                                   70%

Actitud, procés de treball, assistència i puntualitat           30%

 

3r ESO

Treballs i projectes                                                          60%

Prova pràctica                                                                   30%

Actitud, procés de treball, assistència i puntualitat  10%

 

4t ESO

Treballs i projectes                                                          60%

Prova pràctica                                                                   30%

Actitud, procés de treball, assistència i puntualitat           10%

Requisits específics per aprovar L’entrega de tots els treballs és obligatori per aprovar la matèria.

 

El fet d’entregar tots els treballs no dóna l’aprovat automàtic, hi ha uns mínims a cada treball.

 

Nota del curs Serà la mitjana aritmètica sense arrodonir dels tres trimestres.

1r  i  2n d’ESO

Per aprovar el curs s’han de tenir aprovats com a mínim dos trimestres i la nota del trimestre suspès igual o superior a 4.

3r  i  4t d’ESO

Per aprovar el curs s’han de tenir aprovats els tres trimestres

Recuperacions A final de curs

És imprescindible per a realitzar la prova extraordinària

la presentació  dels treballs que al llarg del curs no s’han fet ono  tenen una nota d’aprovat.

Al setembre

És imprescindible  per   realitzar    la     prova       de       setembre la presentació d’un dossier d’exercicis    d’estiu    que   el professor haurà proposat al juny.

 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ                                                                           curs 2015-2016

DIBUIX TÈCNIC: 1r  I  2n  BATXILLERat

 

Nombre d’exàmens per trimestre

Es faran proves parcials  i un examen final, a on sortiran tots els temes treballats al llarg del trimestre.      

Composició de la nota del trimestre

1r  i  2n  BATXILLERAT

  1. Presentació d’apunts i exercicis de classe: cura del treball del treball, precisió amb les eines de treball, recursos expressius, netedat i puntualitat a l’hora d’entregar els exercicis. 10%.
  2. Puntualitat a classe, portar el material de treball, absentisme…5%
  3. Totes les proves parcials. 25%
  4. Prova final. 60%

Requisits específics per aprovar el trimestre

La nota final de trimestre surt dels tants % dels apartats anteriors.

Per poder aprovar el trimestre es necessari haver superat la prova final o treure més d’un 4’5.

 

Nota de curs

Mitjana  entre els tres trimestres del curs.

Per poder aprovar el curs és necessari tenir tots els trimestres aprovats.

Avaluació final de Batxillerat    

Mitjana entre 1r i 2n de Batxillerat

Recuperacions

Es podem fer recuperacions internes a final de cada trimestre.

A final de curs es farà un examen únic per recuperar els trimestres.

Per  a 1r Batxillerat hi ha la possibilitat de recuperar la matèria al setembre, fent un examen i valorant també  el dossier d’estiu de treball.

Per a 2n Batxillerat es preveu una recuperació al juny de 2015.