Llengua Catalana

Criteris d’avaluació de curs.

Contingut de la Prova GESO:

Continguts i criteris d’avaluació de la prova GESO de llengua catalana

Estructura i criteris de correcció de la prova

Estructura

La prova tindrà dues parts.

. A la primera hi haurà:

. Activitats de comprensió lectora a partir d’un text i d’expressió escrita per tal que l’alumne demostri que l’ha entès, que n’ha copsat l’estructura, que sap buscar sinònims i antònims de mots i d’expressions del text, que en sap explicar el significat de paraules, que en sap donar una opinió raonada i ben estructurada, i que és capaç de fer un ús adequat i correcte de la llengua.

. Activitats d’expressió escrita per tal que l’alumne demostri que és capaç de crear un text amb coherència, cohesió, adequació i correcció.

. La segona part consistirà en

. Activitats de morfologia nominal, verbal, substitució pronominal i de sintaxi.

Correcció

Per tal de superar la prova, l’alumne haurà de treure una nota igual o superior a 5, però la primera part (activitats de comprensió lectora i expressió escrita) és obligatòria, i si l’alumne no hi assoleix un 50% de la nota, la prova resta suspesa.

Al costat de cada pregunta hi haurà la puntuació que li correspongui.