Algunes normes

Absències, retards i exclusions de classe:

Hi ha un control informatitzat d’absències i retards.

Els tutors reben resums setmanals o quinzenals de les incidències, i les transmeten a les famílies si cal.

Es poden fer resums individuals d’incidències per a les entrevistes amb les famílies.

Les famílies poden consultar a través d’Internet les incidències i notes dels seus fills/es (cal donar consentiment i recollir nom d’usuari i contrasenya).

Algunes normes:

 • L’acumulació de faltes injustificades de puntualitat i d’assistència seran considerades com a conductes contràries a les normes de convivència del centre.
 • L’acumulació d’un mínim de deu faltes d’assistència no justificades implicarà un comunicat per escrit als pares i l’obligació d’assistir a una hora fora de l’horari habitual de l’alumne, per realitzar tasques educadores.
 • L’acumulació de trenta faltes d’assistència no justificades tindrà la consideració de conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre, d’acord al que preveu l’article 36 g) i comportarà l’obertura d’expedient disciplinari.
 • L’acumulació de deu retards és una falta sancionable amb la realització de treball per al centre a l’hora d’esbarjo o el dimecres a la tarda.
 • Es considerarà conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre, qualificada com a falta, el fet que un alumne abandoni el recinte escolar sense autorització. Es comunicarà la falta als pares i serà sancionada.
 • No és permès menjar ni beure dintre de les aules o espais similars del centre a excepció dels dies que per inclemències del temps no es pugui sortir al pati a l’hora d’esbarjo. A l’hora de classe, queda expressament prohibit menjar xiclets, pipes, caramels i similars.
 • Es consideraran conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents:
  • Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa
  • Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat educativa.
  • El deteriorament, desperfectes, brutícia, desordre, causats intencionadament, de les dependències del centre, del material d’aquest o de la comunitat educativa.
  • Els timbres de telèfons mòbils, rellotges o altres aparells.
  • Les interrupcions d’alumnes que demanen poder recollir carpetes, llibres, o altres coses.
  • La utilització d’aparells de música a classe sense autorització específica per part del professor responsable.
  • La captació, utilització o difusió d’imatges de membres de la Comunitat Educativa.

 

La Comissió de Convivència, nomenada cada curs pel Consell Escolar, estudia i sanciona les conductes contràries a les normes de convivència del centre.