Algunes normes

Absències, retards i exclusions de classe:

Hi ha un control informatitzat d’absències i retards.

Els tutors reben resums setmanals o quinzenals de les incidències, i les transmeten a les famílies si cal.

Es poden fer resums individuals d’incidències per a les entrevistes amb les famílies.

Les famílies poden consultar a través d’Internet les incidències i notes dels seus fills/es (cal donar consentiment i recollir nom d’usuari i contrasenya).

 

Normes de l’Institut: Normativa General de Funcionament de Centre.

La NGFC és un codi de funcionament del centre, i en ell es reflecteixen les funcions, drets i obligacions de cadascú.

L’Institut Llavaneres basa el seu funcionament en el coneixement de les normes per part de tothom, la seva acceptació per mitjà de l’aprovació del Consell Escolar, i l’assumpció de les responsabilitats pròpies per part de tots els membres de la comunitat educativa.

Els alumnes coneixen les normes i les han de respectar. En el cas d’absències, considerem que si un alumne falta a classe, deu ser per algun motiu justificat, com ara una malaltia o una visita al metge, i esperem que els pares justifiquin adequadament les hores d’absència.

L’institut és un centre d’educació, no de reclusió. Les portes exteriors normalment són tancades, i confiem en els alumnes perquè no surtin, encara que puguin trobar-les obertes. Saben que l’alumnat d’ESO no ha de sortir del recinte en horari escolar.

Els alumnes reben una versió resumida de la NFC en començar el curs, i les normes es treballen en tutoria.

 

Algunes normes:

 • L’acumulació de faltes injustificades de puntualitat i d’assistència seran considerades com a conductes contràries a les normes de convivència del centre.
 • L’acumulació d’un mínim de deu faltes d’assistència no justificades implicarà un comunicat per escrit als pares i l’obligació d’assistir a una hora fora de l’horari habitual de l’alumne, per realitzar tasques educadores.
 • L’acumulació de trenta faltes d’assistència no justificades tindrà la consideració de conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre, d’acord al que preveu l’article 36 g) i comportarà l’obertura d’expedient disciplinari.
 • L’acumulació de deu retards és una falta sancionable amb la realització de treball per al centre a l’hora d’esbarjo o el dimecres a la tarda.
 • Es considerarà conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre, qualificada com a falta, el fet que un alumne abandoni el recinte escolar sense autorització. Es comunicarà la falta als pares i serà sancionada.
 • No és permès menjar ni beure dintre de les aules o espais similars del centre a excepció dels dies que per inclemències del temps no es pugui sortir al pati a l’hora d’esbarjo. A l’hora de classe, queda expressament prohibit menjar xiclets, pipes, caramels i similars.
 • Es consideraran conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents:
  • Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa
  • Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat educativa.
  • El deteriorament, desperfectes, brutícia, desordre, causats intencionadament, de les dependències del centre, del material d’aquest o de la comunitat educativa.
  • Els timbres de telèfons mòbils, rellotges o altres aparells.
  • Les interrupcions d’alumnes que demanen poder recollir carpetes, llibres, o altres coses.
  • La utilització d’aparells de música a classe sense autorització específica per part del professor responsable.
  • La captació, utilització o difusió d’imatges de membres de la Comunitat Educativa.

 

La Comissió de Convivència, nomenada cada curs pel Consell Escolar, estudia i sanciona les conductes contràries a les normes de convivència del centre.