Proves GESO Tecnologia

Proves GESO Tecnologia 4t ESO

 

UNITAT 1 L’HABITATGE: DISSENY I INSTAL·LACIONS
 

 

CONTINGUTS

•      El disseny d’habitatges i el medi ambient.•      Comprar o llogar: el préstec hipotecari.

•      La instal·lació d’aigua potable: La factura de l’aigua.

•      L’evacuació d’aigües residuals.

•      La instal·lació elèctrica: la factura de l’electricitat.

•      La instal·lació de gas i l confort tèrmic.

•      Les instal·lacions audiovisuals: La domòtica.

•      Estalvi energètic: Arquitectura bioclimàtica.

 

 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

•      Entendre i saber expressar de forma oral i escrita els continguts treballats a la unitat, especialment les qüestions desenvolupades en els exercicis del quadern d’activitats.•      Comprendre el procés d’accés als habitatges.

•      Conèixer les característiques bàsiques dels habitatges.

•      Reconeixement i valoració de l’evolució tecnològica als habitatges.

•      Descriure els elements de les diferents instal·lacions domèstiques.

•      Identificar els elements de les diferents instal·lacions domèstiques per tal de comprendre el seu funcionament.

•      Valorar el cost de la seva utilització.

•      Conèixer com dur a terme activitats de manteniment i reparacions bàsiques.

•      Tenir cura de les mesures de seguretat a contemplar.

•      Complir les normes de l’aula per fer un treball individual o col·lectiu en bones condicions ambientals.

 

UNITAT 2 ELECTRÒNICA BÀSICA
 

CONTINGUTS

•      Els aparells electrònics. Estructura i components•      Fabricació de circuits integrats. Disseny de circuits

•      Resistors

•      Condensadors

•      Díodes

•      Transistors

•      El muntatge de circuits electrònics

 

 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

•      Entendre i saber expressar de forma oral i escrita els continguts treballats a la unitat, especialment les qüestions desenvolupades en els exercicis del quadern d’activitats o a les pràctiques.•      Descriure el funcionament i l’aplicació de circuits electrònics senzills.

•      Dissenyar i construir circuits electrònics senzills.

•      Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure’n el seu funcionament i les seves aplicacions.

•      Relacionar els factors que poden permetre que les noves tecnologies millorin el procés de producció: aplicació de la informàtica, substitució d’eines per la robòtica amb disminució de riscos i millora de l’eficàcia.

•      Respectar i tenir cura del material que s’utilitza a l’aula de tecnologia.

•      Presentar acuradament els treballs.

•      Complir les normes de l’aula per fer un treball individual o col·lectiu en bones condicions ambientals.

 

UNITAT 3 ELS DISPOSITIUS ELECTRÒNICS
 

CONTINGUTS

•     Els equips electrònics•     L’amplificació electrònica i el transistor

•     La commutació electrònica

•     La temporització i el condensador

•     Aplicacions bàsiques dels circuits integrats

•     La font d’alimentació i les seves aplicacions

 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

•      Entendre i saber expressar de forma oral i escrita els continguts treballats a la unitat, especialment les qüestions desenvolupades en els exercicis del   quadern d’activitats.•      Descriure el funcionament i l’aplicació de circuits electrònics senzills.

•      Dissenyar i construir circuits electrònics senzills

•      Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure’n el seu funcionament i les seves aplicacions.

•      Relacionar els factors que poden permetre que les noves tecnologies millorin el procés de producció: aplicació de la informàtica, substitució d’eines per la robòtica amb disminució de riscos i millora de l’eficàcia.

•      Presentar acuradament els treballs.

•      Complir les normes de l’aula per fer un treball individual o col·lectiu en bones condicions ambientals.

 

UNITAT 4 ELECTRÒNICA DIGITAL
 

 

 

CONTINGUTS

•      Senyals elèctrics•      Sistemes de numeració. Canvis de base

•      Lògica binària i àlgebra de Boole

•      Portes i circuits de lògica binària

•      Circuits integrats digitals

•      Disseny de circuits combinacionals senzills

•      Disseny de circuits impresos

•      Circuits combinacionals integrats

 

 

 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

•      Entendre i saber expressar de forma oral i escrita els continguts treballats a la unitat, especialment les qüestions desenvolupades en els exercicis del   quadern d’activitats.•      Identificar i utilitzar els símbols adients en esquemes electrònics, funcions lògiques.

•      Descriure el funcionament i l’aplicació dels senyals elèctrics analògics i digitals.

•      Aplicar la lògica binària i l’àlgebra de Boole en el disseny de circuits.

•      Dissenyar i construir circuits electrònics senzills amb components que compleixin una determinada funció en un mecanisme.

•      Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure’n el seu funcionament i les seves aplicacions.

•      Relacionar els factors que poden permetre que les noves tecnologies millorin el procés de producció: aplicació de la informàtica, substitució d’eines per la robòtica amb disminució de riscos i millora de l’eficàcia.

•      Presentar acuradament els treballs.

•      Complir les normes de l’aula per fer un treball individual o col·lectiu en bones condicions ambientals.

 

UNITAT 5 CIRCUITS PNEUMÀTICS I HIDRÀULICS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINGUTS

•      La pneumàtica•      Els fluids i les seves propietats. Conceptes d’hidrostàtica i hidrodinàmica.

•      El circuit pneumàtic

•      Producció de l’aire comprimit. Compressors. Refrigerador. Acumulador.

•      Condicionament de l’aire comprimit. Assecament. Filtratge. Regulació de la pressió. Lubrificació.

•      Distribució de l’aire comprimit.

•      Transformació de l’energia (elements de treball).

•     Cilindres.

•     Actuadors de gir.

•     Motors pneumàtics.

•      Els elements de comandament, regulació i control.

•     Vàlvules de control direccional. Vàlvules distribuïdores.

•     Vàlvules de control, regulació i bloqueig.

•     Sensors i detectors de senyal.

•      Disseny de circuits.

•      Diagrames i representacions esquemàtiques.

•      L’esquema pneumàtic.

•      El circuit hidràulic.

•      Aplicacions pneumàtiques i hidràuliques.

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

•      Entendre i saber expressar de forma oral i escrita els continguts treballats a la unitat, especialment les qüestions desenvolupades en els exercicis del   quadern d’activitats.•      Identificar i descriure els elements pneumàtics i hidràulics més usuals en circuits d’aplicació industrial.

•      Realització i interpretació d’esquemes de circuits pneumàtics i hidràulics senzills.

•      Dissenyar i construir circuits pneumàtics i hidràulics senzills amb components que compleixin una determinada funció en un mecanisme o una màquina i mitjançant simuladors.

•      Presentar acuradament els treballs.

•      Complir les normes de l’aula per fer un treball individual o col·lectiu en bones condicions ambientals.

•      Relacionar els factors que poden permetre que les noves tecnologies millorin el procés de producció amb la disminució de riscos i la millora de l’eficàcia.

 

UNITAT 6 ELS SISTEMES AUTOMÀTICS
 

 

CONTINGUTS

•                                             Els sensors.•                                             Sensors de contacte.

•                                             Sensors magnètics.

•                                             Sensors d’humitat.

•                                             Sensors de temperatura.

•                                             Sensors de llum.

•                                             Sensors d’infrarojos

•                                             Disseny de circuits impresos.

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

•      Entendre i saber expressar de forma oral i escrita els continguts treballats a la unitat, especialment les qüestions desenvolupades en els exercicis del   quadern d’activitats.•      Descriure el funcionament i l’aplicació de sensors en circuits electrònics senzills.

•      Dissenyar i construir circuits electrònics senzills amb sensors que compleixin una determinada funció en un mecanisme o màquina i mitjançant simuladors.

•      Aplicar criteris d’eficiència en el disseny de circuits amb sensors.

•      Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure’n el seu funcionament i les seves aplicacions .

•      Presentar acuradament els treballs.

•      Respectar la feina i les opinions dels altres.

•      Complir les normes de l’aula per fer un treball individual o col·lectiu en bones condicions ambientals.

 

UNITAT 7 MÀQUINES AUTOMÀTIQUES I ROBOTS
 

 

CONTINGUTS

•     Màquines automàtiques i els robots en la història•     Definició de robot i les seves aplicacions

•     Components elèctrics i mecànics d’un robot

•     Robots industrials. Aplicacions

•     Robots mòbils. Aplicacions

•     Construcció de robots mòbils en l’aula de tecnologia

•     Present i futur de la robòtica. Usos espacials.

 

 

 

 

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

•      Entendre i saber expressar de forma oral i escrita els continguts treballats a la unitat, especialment les qüestions desenvolupades en els exercicis del   quadern d’activitats.•      Analitzar els sistemes automàtics: els seus components i el seu funcionament

•      Conèixer l’evolució de les màquines automàtiques i dels robots al llarg de la història.

•      Reconèixer la diferència entre una màquina automàtica i un robot.

•      Dissenyar, construir i programar un robot.

•      Conèixer els elements mecànics i elèctrics que formen part d’un robot.

•      Apreciar l’ús de robots en el present i en el futur.

•      Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies treballades.

•      Relacionar els factors que poden permetre que les noves tecnologies millorin el procés de producció amb la disminució de riscos i la millora de l’eficàcia

•      Presentar acuradament els treballs.

•      Respectar la feina i les opinions dels altres.

•      Complir les normes de l’aula per fer un treball individual o col·lectiu en bones condicions ambientals.

 

UNITAT 8 LA EVOLUCIO DE LA TECNOLOGIA. TECNOLOGIA I SOCIETAT
 

CONTINGUTS

•      Tecnologia i història.•      La revolució industrial.

•      El segle XX

•      Canvis que ha comportat la tecnologia a la societat

•      L’organització del treball.

•      Desenvolupament sostenible.

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

•      Entendre i saber expressar de forma oral i escrita els continguts treballats a la unitat, especialment les qüestions desenvolupades en els exercicis del   quadern d’activitats.•      Descriure l’evolució i la influència de la tecnologia al llarg de la història.

•      Conèixer la contribució de les civilitzacions antigues al creixement de l’ús de la tecnologia per resoldre problemes quotidians.

•      Reconèixer la importància de la Revolució Industrial com a motor de progrés tecnològic.

•      Valorar els invents com a millora de les condicions de vida de les persones.

•      Identificar els períodes de gran creixement en l’evolució cientificotecnològica.

•      Aplicar criteris d’eficiència en el disseny de productes tecnològics.

•      Elaborar judicis de valor davant el desenvolupament tecnològic.

•      Valorar la repercussió dels objectes tecnològics en la qualitat de vida.

•      Presentar acuradament els treballs.

•      Complir les normes de l’aula per fer un treball individual o col·lectiu en bones condicions ambientals.

 

ESTRUCTURA DE LA PROVA

Serà una prova escrita on hi haurà qüestions i problemes sobre els diferents continguts.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA PROVA ESCRITA

La prova tindrà un valor de 10 punts i per superar-la caldrà obtenir-ne un mínim de 5.